ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
в ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Балчик за 2011/12 уч. година
З А П О В Е Д
№РД 04-78/09.01.2012 г
З А П О В Е Д
№РД 04-79/09.01.2012 г.
1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ
Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание заповед на Министъра на образованието, младежта и науката по одобрен проект по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в училище се осъществява съгласно ППЗНП; Наредба № 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
1.2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Целта е да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от 1 до 8 клас в средищното ни училище с оглед подобряване на качеството на образованието.
1.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
Училищната програма включва всички дейности в полуинтернатните групи в средищното ни училище, предвид постигане на качествен образователно- възпитателен процес.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
- Утвърждаване на училището ни като успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
- Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.
- Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища в района чрез повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес".
- Овладяване на някои негативни тенденции сред учениците:допускане на голям брой неизвинени отсъствия,безцелно пилеене на времето,увличане по групи с противообществени прояви,нетолерантност,насилие,употреба на алкохол,наркотици и тютюнопушене.
- Повишаване физическата активност на учениците,подобряване здравето и физическата дееспособност,намаляване затлъстяването и нездравословния начин на живот.
- Осмисляне учебното и извънучебното време и подчиняването му на целенасочена подготовка,отдих и спорт.
- Подпомагане семействата,където има затруднение в битов и финансов план чрез обхват на децата в работното време на родителите и осигуряване на условия за подготовка и хранене. [ Виж повече ]