П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И   П Е Р С О Н А Л  

Име, презиме

Образование

Длъжност

Специалност

Кл. ръководител

e-mail

1.


Кристиана Иванова

ВИСШЕ
магистър

Директор
Портфолио

Химия

 

kmbalchik@abv.bg

2.

Илияна Петрова

ВИСШЕ
магистър

Гл.Учител

Портфолио

Математика, ИТ

 

 

3.


Севдалина Пенева

ВИСШЕ
магистър
Гл.Учител
Портфолио
НУП
I- ПКС
IV а  
4.
Стоянка
Димитрова
ВИСШЕ
магистър
Ст.Учител
Портфолио
НУП III а  

5.


Здравка
Стаматова

ВИСШЕ
магистър

Ст.Учител
Портфолио

НУП
IV-та ПКС

I а

 

6.


Ива
Митова

ВИСШЕ
бакалавър

Ст.Учител
Портфолио

Английски език
V-та ПКС

VII a

 

7.


Марияна
Станчева

ВИСШЕ
магистър

Учител

Портфолио

История и георгафия
V-та ПКС

По майчинство

 

8.


Василка Коджабашева

ВИСШЕ
магистър

Ст.Учител

Портфолио

ПУНУП, IV-ПКС

II a

 

9.


Цветелина Ангелова

ВИСШЕ
магистър

Учител

Портфолио

Изобразително изкуство, технологии

По майчинство

 

10.


Светла
Тодорова

ВИСШЕ
бакалавър

Учител

Портфолио

ФВС

По майчинство

 

11.


Румяна
Чакова

ВИСШЕ
магистър

Ст.Учител
в ПИГ
Портфолио

НУП

II a

 

12.


Петя Тодорова

ВИСШЕ
бакалавър

Учител

Портфолио

БЕЛ

V a

 

13.


Миглена
Колева

Професионален бакалавър

Ст.Учител
в ПИГ

Портфолио

НУП

I - IV

 

14.


Десислава Андреева

ВИСШЕ
магистър

Учител
в ПИГ

Портфолио

НУП

III a

 

15.


Вирджиния Енчева

ВИСШЕ

бакалавър

Учител

Портфолио

Биология,Георграфия

VI a

 

16.


Тансер Ибрямов

ВИСШЕ

бакалавър

Учител

Портфолио

ФВС

I - IV

 

Забележка: *НУП - начална училична педагогика, *ПУНУП - предучилищна и начална училищна педагогика, *ПКС - професионално квалификационна степен,
*НУПЧЕ - начална училищна педагогика с чужд език, *НУПИТ - начална училищна педагогика с ИТ