П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И   П Е Р С О Н А Л  

Име, презиме

Образование

Длъжност

Специалност

Кл. ръководител

e-mail

1.


Кристиана Иванова

ВИСШЕ
магистър

Директор
Портфолио

НУП
I-ва ПКС

 

kmbalchik@abv.bg

2.


Илияна
Петрова

ВИСШЕ
магистър

Зам.-директор

Математика, ИТ

 

 

3.
Василка
Коджабашева
ВИСШЕ
магистър
ст. учител
Портфолио
ПУНУП*
IV-та ПКС
I а  
4.
Стоянка
Димитрова
ВИСШЕ
магистър
ст. учител
Портфолио
НУП II а  

6.


Здравка
Стаматова

ВИСШЕ
магистър

ст.учител
Портфолио

НУП
IV-та ПКС

IV а

 

8.


Ива
Митова

ВИСШЕ
бакалавър

ст. учител
Портфолио

БЕЛ; Английски език
V-та ПКС

VII a

 

10.


Марияна
Станчева

ВИСШЕ
магистър

учител

История и георгафия
V-та ПКС

 

 

11.


Наталия Теофилова

ВИСШЕ
магистър

ст. учител

НУП

I - IV
/музика, изобр. изкуство, ДБТ/

 

12.


Цветелина Ангелова

ВИСШЕ
магистър

учител

Изобразително изкуство, технологии

 

 

13.


Светла
Тодорова

ВИСШЕ
бакалавър

учител

ФВС

 

 

14.


Румяна
Чакова

ВИСШЕ
магистър

ст. учител
Портфолио

НУП

I a

 

15.


Петя Тодорова

ВИСШЕ
бакалавър

учител
в ПИГ

НУП, БЕЛ

II a

 

16.


Миглена
Колева

СПЕЦИАЛИСТ
професионален бакалавър

ст. учител
в ПИГ

НУП

III - IV

 

Забележка: *НУП - начална училична педагогика, *ПУНУП - предучилищна и начална училищна педагогика, *ПКС - професионално квалификационна степен,
*НУПЧЕ - начална училищна педагогика с чужд език, *НУПИТ - начална училищна педагогика с ИТ